Din advokat i Salten

Advokatfirmaet ble stiftet i 2014 og er sentralt lokalisert til Fritunbakken 7 i Fauske sentrum. 

Firmaets målsetting er å tilby advokattjenester tilpasset næringsdrivende og enkeltpersoners behov i hele Saltenregionen.

Firmaets hovedmålsetting er å levere juridiske tjenester med faglig høy kvalitet for å kunne ivareta klientens rettigheter

Våre tjenester

Arbeidsrett

Forutsigbare avtaler og ordninger mellom partene  i arbeidslivet gagner både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Firmaet har oversikt over de aktuelle lover og regler som til en hver tid regulerer arbeidslivet. 

Arv- og skifterett

Et av firmaets sentrale tjenesteområder er arv- og skifterett.

Vi veileder deg enten det gjelder utarbeidelse av testament, utbetaling  av arveforskudd eller gjennomføring av et generasjonsskifte i privat virksomhet. 

Familierett

Familierett er summen av de lover og regler som omhandler familiære forhold.

Mer spesifikt blant annet de økonomiske og juridiske forhold mellom ektefeller og samboende, men også forholdet mellom foreldre og barn omfattes av familieretten. 

Fast eiendom

Firmaet har over tid  bygd opp kompetanse innenfor rettsforhold som omhandler fast eiendom.   

Fast eiendom omhandler ofte betydelige verdier for den enkelte. Ved overdragelse av eiendom, eller stiftelse av rettigheter i eiendom vil firmaet kunne bidra med rådgivning og tjenester. 

Helserett

Helselovgivingen ivaretar den enkelte pasients rett  til helsehjelp. 

Pasient- og brukerrettighetsloven, samt  rettspraksis, fastsetter regler for hvilke plikter  helsepersonell og helsetjenesten har for å oppfylle målsettingen om at helsehjelp skal være forsvarlig og oppfylle minstekrav til kvalitet.   

Kontraktsrett

Prinsippet om at avtaler skal holdes kan utledes av skriftlige kilder som går så langt tilbake som 1200-tallet.

Firmaet  har lang erfaring med både oppsett av ulike avtaler og kontrakter, samt veiledning ved oppfølging av disse. Det tilbys også juridisk rådgivning ved eventuelle kontraktsbrudd. 

Odel

Odelsretten fastsetter regler for å løse (overta)  landbrukseiendom

Firmaet tilbyr juridisk veiledning innenfor overtakelse av landbrukseiendom. 

Personskadeerstatning

I personskadejussen avgjøres det om en enkeltperson utsatt for skade kan holde en skadevolder ansvarlig for psykiske eller fysiske skader som har oppstått for eksempel på arbeidsplassen eller i veitrafikken.

Plan- og bygningsrett

For privatpersoner vil plan- og bygningslovgivningen ofte  være viktig dersom en skal fradele tomt, bygge et nytt hus eller foreta påbygning eller mer omfattende   renovering av en eldre bolig. 

Selskapsrett

Selskapsrett er et bredt fagfelt som blant annet omhandler bedrifter og virksomheters  juridiske organisering.

Firmaet har erfaring med de fleste selskapsrettslige spørsmål, og kan yte bistand til både nystartede bedrifter og etablerte virksomheter. 

Strafferett

Firmaet yter forsvarerbistand innenfor de fleste saksfelt under strafferettens områder, herunder saker som gjelder økonomisk kriminalitet og brudd på narkotikalovgivningen.

Advokat Øystein Hansen påtar seg også bistandsadvokatoppdrag.  

Trygde- og pensjonsrett

Advokat Øystein Hansen tilbyr  juridiske råd og veiledning innenfor de mest sentrale områdene trygderetten, enten det gjelder avslag på ytelse, yrkesskade eller menerstatning. 

Firmaet kan også yte bistand ved  krav overfor private pensjons- og erstatningsordninger. 

Send oss en henvendelse

5 + 8 =