Kontraktsrett

Prinsippet om at avtaler skal holdes kan utledes av skriftlige kilder som går så langt tilbake som 1200-tallet. Firmaet  har lang erfaring med både oppsett av avtaler og kontrakter, samt veiledning ved oppfølging av disse og eventuelle kontraktsbrudd. 

 

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor kontraktsrett:

  • Husleieavtaler: Utleier og leietakers rettigheter og plikter   
  • Oppsigelse og avvikling av husleieforhold
  • Kjøpsrett. Rett til omlevering, prisavslag og hevning ved mangelfull eller forsinket leveranse av en løsøregjenstand eller handelsvare
  • Avtaler om kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven, samt reklamasjonskrav, prisavslag, erstatnings- og hevningskrav   
  • Avtaler om kjøp av bolig under oppføring etter bustadoppføringslova
  • Avtaler om lån, finansiering og garantistillelse
  • Entrepriseavtale.  Avtale mellom en byggherre og en eller flere entreprenører om oppføring av bolig eller byggverk, eventuelt annet teknisk arbeide for byggherren
  • Festeavtaler.  Avtale som gir leier av tomtegrunn rett til å leie et tomteareale til bolig eller næringsformål over en lengre periode

Send oss en henvendelse

10 + 1 =