Selskapsrett

Selskapsrett er et bredt fagfelt som blant annet omhandler bedrifter og virksomheters  juridiske organisering.

I tillegg omfatter selskapsretten  rettslige forpliktelser mellom deltagerne i selskapene og forholdet til kreditorer og offentlige myndigheter.

Firmaet har erfaring med de fleste selskapsrettslige spørsmål, og kan yte bistand til både nystartede bedrifter og etablerte virksomheter. 

Spørsmålet om både styrets rolle og styremedlemmenes juridiske ansvar oppstår regelmessig. 

Firmaets rådgivning retter seg mot å begrense risikoen for styreansvar, og faren for økonomisk tap for innehaverne av styreverv og selskapet. 

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor selskapsrett:

  • Stiftelse av selskap 
  • Utforming av selskapsvedtekter, vedtektsendringer og aksjonæravtale
  • Styreansvar og styrets kompetanse
  • Styreinstruks
  • Bestemmelser om hvem som kan opptre og forplikte selskapet utad
  • Forholdet til daglig leder og generalforsamlingens beslutninger
  • Aksjonærrettigheter, minoritetsvern og utløsning av aksjonær
  • Regler om begrensning og fordeling av selskapets forpliktelser
  • Oppkjøp, fusjon og avvikling

Send oss en henvendelse

3 + 2 =