Strafferett

Strafferetten omhandler saker der politi, eller annen påtalemyndighet, på bakgrunn av anmeldelse tar ut siktelse eller tiltale for brudd på konkrete straffebud i straffelovgivningen.

Som siktet eller tiltalt etter straffeloven har du vanligvis rett til forsvarer dekket av det offentlige. Du har også som hovedregel rett til å selv velge hvem som skal representere deg.

Firmaet yter forsvarerbistand innenfor de fleste saksfelt under strafferettens områder, herunder saker som gjelder økonomisk kriminalitet og brudd på narkotikalovgivningen.

Advokat Øystein Hansen påtar seg også bistandsadvokatoppdrag.  

Rett til bistandsadvokat

Som fornærmet eller etterlatt i en straffesak kan du ha rett til bistandsadvokat. Etter nærmere regler kan det offentlige dekke bistandsadvokat, for eksempel dersom du har blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold, ved brudd på besøksforbud eller ved seksuelle overgrep. 

Rett til forsvarer

Rett til forsvarer på det offentliges regning oppstår som hovedregel når tiltale tas ut. En person vil ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer dersom han er fremstilt for fengsling. På etterforskningsstadiet, og under avhør, dekkes ikke utgiftene til advokat. Innstilles straffesaken vil disse utgiftene imidlertid kunne kreves refundert.

Erstatningskrav 

Selv om en fornærmet ikke får pådømt sitt erstatningskrav i en straffesak, er det mulig å søke erstatning  gjennom ordningen for voldsoffererstatning. Det er også mulig å reise sivilrettslig sak mot tiltalte eller skadevolder.  

Send oss en henvendelse

8 + 4 =