Arbeidsrett

Forutsigbare avtaler og ordninger mellom partene  i arbeidslivet gagner både arbeidsgiver og arbeidstaker.  Firmaet har oversikt over de aktuelle lover og regler som til en hver tid regulerer arbeidslivet.

Tilpasset juridisk bistand vil bidra til at arbeidsgiver utøver sin styringsrett på en forsvarlig måte, slik at arbeidstagers rettigheter i henhold til arbeidsavtale og kollektivavtaler hensyntas i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. 

 

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor arbeidsrett:

  • Inngåelse av arbeidsavtale
  • Endring av arbeidsavtale og endringsoppsigelse
  • Krav til gyldig oppsigelse og avslutning av arbeidsforhold
  • Erstatning ved ugyldig oppsigelse og opphør av arbeidsforhold
  • Kollektive avtaler, særavtaler og personalreglement
  • Arbeidstakers stilling ved overdragelse av virksomheten
  • Regler om krav til arbeidsmiljø

Send oss en henvendelse

13 + 4 =