Odelsrett

Odelsretten fastsetter regler for å løse (overta)  landbrukseiendom  som har vært i slektens eie dersom denne overdras til fremmede eller fjerne slektninger.

Ved overdragelse når eier av odelseiendommen lever, vil retten til å overta eiendommen til odelstakst kunne oppstå for eiers eldste barn eller søsknene. Ved dødsfall har den av barna med best odel rett til å overta eiendommen til åsetestakst. Taksten vil være rimelig, og er tenkt å gi arvingen mulighet til å overta eiendommen til en gunstig pris, slik at driften av eiendommen kan videreføres på en økonomisk forsvarlig måte.   

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor odelsrett:

  • Odelsretten og rettspraksis
  • Veiledning innenfor overtakelse av landbrukseiendom
  • Odelsjord i sameie
  • Åsetesrett

Send oss en henvendelse

4 + 15 =