Helserett

Helselovgivingen ivaretar den enkelte pasients rett  til helsehjelp. 

Pasient- og brukerrettighetsloven, samt  rettspraksis, fastsetter regler for  hvilke plikter  helsepersonell og helsetjenesten har for å oppfylle målsettingen om at helsehjelp skal være forsvarlig og oppfylle minstekrav til kvalitet.   

Både kommunehelsetjenestelovgivningen og spesialisttjenesteloven skal sikre den enkelte borger nødvendig rett til helsehjelp.

Helserett rommer eksempelvis: 

  • Allmennhelsetjenesten (kommunale tjenester)
  • Spesialisthelsetjenesten (helseforetak)
  • Helsepersonelloven
  • Pasientrettighetsloven

Vi kan tilby juridisk veiledning dersom du eksempelvis har

  • Fått avslag på søknad om BPA
  • Fått avslag på hjelpemidler fra tildelingskontoret
  • Ikke fått nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten
  • Har opplevd fristbrudd og alvorlige forsinkelser i behandlingsforløp 

Avslag på rett til helsehjelp kan eksempelvis påklages til Helsedirektoratet.

 

Send oss en henvendelse

10 + 2 =